Stifterne - 4 grupperinger

Femten grunneiere

Olav Sande, Linda Merete Karlsen Sunde, Oddvar Sande, Karl Magne Hoff, Harald Lervik, Per Karsten Wahl, Finn Ove Kårstad, Willy Bergesen, Åsta Brekke, Ellinor Friis, Arne Grimseth, Stian Grimset, Steffen Veien, Rolv Kleven og Eiliv Erdal

Arne Grimseth

Som grunneier i Nausta, har jeg i over 60 år vært interessert i laksefiske og i arbeidet med å bygge opp en sterk og talrik laksestamme. SNVF bygger på viktige verdier som fellesskap og samarbeid. Å samle grunneiere, sportsfiskere, oppdrett- og kraftselskap i en organisasjon var noe nytt, og for meg en rett veg å gå, om en skal få en god forvaltning av villaks, sjøørret og sjørøye.

 

Elleve sportsfiskere

Olav Nils Sunde, Alexander Sunde, Carl Otto Løvenskiold, Hans Rasmus Astrup, Morten Werring, Jonas Ram, Michel Andvord, Stein Schie, Katahrina Fuglstad, Per Karsten Wahl og Atle Frøysland

Fem oppdrettsselskap

Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Cermaq og Salmon Group

Astrid Aam

Cermaq

Som oppdretter er vi ansvarlige for den påvirkningen vår virksomhet har på villaks. Vi er opptatt av å finne gode løsninger som sikrer villaksbestandene i norske elver gjennom samarbeid og helhetlige løsninger. Norsk Villaksforvaltning jobber kunnskapsbasert, bredt og lokalt for å sikre mer villaks i elvene. Derfor er vi en av med-stifterne til Norsk Villaksforvaltning.

To kraftselskap

BKK og Tafjord Kraftproduksjon

Per Kåre Skudal

Tafjord Kraft

I Tafjord Kraftproduksjon har vi ei bevisst satsing på bærekraft og er opptatt av å redusere miljøavtrykka våre. Vi har derfor utført mange miljøtiltak opp gjennom åra, langt ut over dei krava som ligg i konsesjonane våre. Som eit ledd i dette var det naturleg for oss å gå inn som stiftar i Stiftinga Norsk Villaksforvaltning for å bidra til å betre villaksens levevilkår og auke bestanden.

Slik arbeider Norsk Villaksforvaltning

SNVF arbeider for at det skal bli mer villaks, sjøørret og sjørøye i elva, bedre sportsfiske og økt lokal verdiskaping. En annen viktig oppgave er å utvikle vassdragene som attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for ulike grupper av lokalbefolkningen og tilreisende.

SNVF er stiftet av grunneiere, sportsfiskere og oppdretts- og kraftselskap. I tillegg til stifterne, inviterer vi med de andre som påvirker de ville laksefiskene, som har ansvar for de tre artene og som har nytte av dem, til samarbeid og koordinert innsats for mer fisk i elvene.

Prosjekt i elvene er basert på lokal erfaring opparbeidet gjennom generasjoner, kompetanse fra fagmiljø og godt samarbeid med myndighetene. Oppdretts- og kraftselskap bidrar økonomisk for å kompensere for skaden de påfører vill laksefisk, i samsvar med føre-var-prinsippet.

FØRE-VAR-PRINSIPPET

SNVF arbeider etter føre-var-prinsippet, omtalt i statsbudsjettet i 2018 i kapittelet om villaks.

«Den internasjonale anerkjente føre-var-tilnærminga i lakseforvaltninga skal legges til grunn i alle involverte sektorer. Ved inngrep og andre påverknader skal den som bidrar til skade på ressursen gjenopprette eller kompensere for skaden. Innenfor disse rammene skal lakseressursen forvaltes til størst mulig nytte for samfunnet, rettighetshavere og fritidsfiskere.»

SNVF bygger på de kloke orda til laksefisker Sverre Indrebø i Naustdal:

«Går det dobbelt so mykje laksesmolt ut frå Nausta, so kjem det dobbelt so mykje laks tilbake til Nausta.»

Styret

Odd Strøm

Styreleder, tidlegere adm.dir. i Nova Sea, styremedlem i Sjømat Norge, leder av bransjegruppe havbruk og sportsfisker

Jan Håkon Gunnarsen

Nestleder i styret, prosjektleder, tidligere prosjektdirektør i Telenor og sportsfisker

Per Kåre Skudal

Styremedlem, plan- og utbyggingssjef i Tafjord Kraftproduksjon og sportsfisker

Hans Furjord

Styremedlem, grunneier og styreleder i Forfjord Grunneierforening BA

Olaf Larsen

Styremedlem, sportsfisker og tidlegere adm.direktør i Nordkraft AS

Administrasjon

Atle Frøysland

Daglig leder, stfter og initiativtaker til stiftelsen Norsk Villaksforvaltning og sportsfisker

Jan Håkon Gunnarsen

Nestleder i styret, prosjektleder, tidligere prosjektdirektør i Telenor og sportsfisker

Frigg Ottar Os

Grunneier i Beiarelva, ordfører i 12 år og ressursperson for styret i Beiarelva SA

Frode Paulsen Bogen

Elvekoordinator i Ofoten, styremedlem i Bogen grunneierlag, major frå hæren og sportsfisker

Finn oss og
se hvor vi jobber

Vårt team arbeider for villfiskene der de er og i elver der vi får tilgang. Om du lurer på hvor vi er kan du finne en oversikt her

Logg inn/ut

Følg oss