Hoved­prosjektet

Hovedprosjektet til N-2023 arbeider for å styrke den lokale forvaltninga og entusiasmen for vill laksefisk på elvekanten. Målsettingen er å gjøre Nordland til det ledende fylket i forvaltning av de ville laksefiskene, i god sameksistens mellom myndigheter, grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap og kraftselskap. Øke gytebestanden av villaks med 40 prosent i snitt for vassdragene i prosjektet. Mer villaks, sjøørret og sjørøye skal gjøre vassdraga mer attraktive og styrke Nordlands omdømme som miljø- og turistfylke.

Norsk Villaksforvaltning var initiativtaker til N-2023. Nordland Fylkeskommune og oppdrettsselskapene GIFAS, Edelfarm, Wenberg Fiskeoppdrett og Nova Sea bidrog økonomisk. Fylkesmannen i Nordland bidrog med faglige råd. I 2020 støtter …….. oppdrettsselskap i Nordland prosjektet økonomisk. I 2021 vil kraftselskap, reiseliv og selskap fra andre bransjer bli invitert med i N-2023.

Elve­prosjekt

Elvene i prosjektet er av ulik størrelse og behovene er ulike, så de er organisert i tre størrelses­klasser. Det blir gitt individuell rådgivning med utgangspunkt i behovet og ambisjonsnivå til hvert elveeierlag.

Større og store elver

Elveeierlag får oppfølging direkte fra hovedprosjektet til N-2023. Rådgivning er basert på erfaring fra prosjekt Beiarelva-2023. Prosjektet skal være en drivkraft for Beiarn. Målsettingen er at Beiarelva skal bli den mest attraktive lakseelva i Norge, med tilbud til ulike kundegrupper. Erfaringene fra prosjektet skal inngå i et opplæringssenter for villaks i Beiarn, for større og store elver.

Mindre elver

Dette er et tilbud til en klynge av elveeierlag som har mindre elver. De får rådgivning fra en lokal elvekoordinator. Oppgaven er å hjelpe styret i elveeierlaga med å planlegge, finansiere, gjennomføre, følge opp og måle resultat av prosjekt. Modellen er kostnadseffektiv, bidrar til kompetanseoverføring og godt samhold elveeierlag i mellom.

Små elver

Elveeierlag som har små elver og som ikke inngår i ei klynge av elver, pga. lang reiseavstand, får et nettbasert tilbud med rådgivning på telefon. Om det er behov for å gjennomføre større prosjekt, får de hjelp av nærmeste elvekoordinator. Elveeierlagene blir inviterte med på fylkessamling og dialogmøte i den nærmeste klyngen av elver, og i andre sammenhenger der dette er naturlig.

Opplæringssenter

I tillegg til Beiarelva, vil noen elveeierlag med mindre og små elver rundt om i Nordland, få tilbod om å bli opplæringssenter for vill laksefisk. Det er teoretisk opplæring basert på Norsk Villaksforvaltning sin forvaltningsmodell for elveeierlag, i kombinasjon med at en kan rusle langs elva for å sjå tiltaka gjennomført i praksis. Det er også nettbasert opplæring, for å nå ut til flest mulige deltakere.

Elve­koordinator

I hver klynge av elver skal det være en lokal elvekoordinator. Arbeidsoppgaven er å være rådgiver for styret i elveeierlaget. Koordinatoren får betalt i samsvar med utførte arbeidsoppgaver, som:

  • Foreta statusanalyse av drifta til elveeierlaget, forvaltning av vassdraget og fisketurismen.

  • Etablere myndighetspålagde tiltak som forvaltningslag (organisering av grunneiere), driftsplan og lage årsrapport for elveeierlaget.

  • Delta på møte med styret i elveeierlaga, medlemsmøte, bygdemøte og andre møte.

  • Bistå elvene i kontakten med myndigheter, fagmiljø, lag og organisasjoner og media.

  • Arrangere dialogmøte i klynge av elver mellom grunneiere, oppdrettere og andre.

Frode Paulsen

Ansvarlig for elvekoordinatorene

Frode er styremedlem i Bogen grunneierlag. Utdannet fra befalsskole, krigsskole og stabsskole. Pensjonert i 2019 fra stillingen som major i hæren. Har vært i forsvaret i 39 år, de 20 siste innen etterretning og sikkerhet. Han har 5 år i internasjonal tjeneste og blant anna hatt stilling som personellforvalter for 700 personer.

Handboka

Elveeierlag som er med i N-2023, får handboka Smart lakseforvaltning fra Norsk Villaksforvaltning. I den har vi samlet alt rådgivningsverktøy til bruk i elveprosjekt, for å gjøre det oversiktlig for brukerne.

Handbok i smart lakseforvaltning

Lovpålagte tiltak

Fangstrapport

Ved fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, er det rapporteringsplikt. Elveeierlag skal innen to uker etter at fiskesesongen er slutt, sende fangstrapport til Fylkesmannen. Elveeierlag som ikke oppfyller lovkravet, får ikke åpne vassdraget for fiske. Lakse- og innlandsfiskloven § 44.

Elveeierlag som er med i N-2023 får tilgang til en prisgunstig avtale som prosjektet har med Inatur, om markedsføring og salg av fiskekort, rapportering av fangst og fangststatistikk.

FORVALTNINGSLAG

I vassdrag med anadrome laksefisk, med gytebestandsmål på mer enn 100 kilo hunnlaks, plikter fiskerettshaverne å gå sammen om en felles forvaltning. Lakse- og innlandsfiskeloven § 25.

Vassdrag med gytemål mindre enn 100 kilo hunnlaks, er unntatt fra kravet om felles forvaltning. Et flertall av fiskerettshaverne kan beslutte at fiskeressursene skal forvaltes i fellesskap. Prosjekt N-2023 anbefaler at alle elveeierlag som sel fiskekort i androme vassdrag, etablerer forvaltningslag.

Elveeierlag som er med i N-2023, får en modell for forvaltnigslag. Modellen er så enkel å bruke, at en skriv inn navnet på laget i vedtektene, signere papirene og sender de til Brønnøysundregistrene.

Driftsplan

I vassdrag hvor fiskeretthaverne plikter å gå sammen om felles forvaltning av fiskeressursene, skal det utarbeides driftsplan som skal oppdateres hvert 5 år. Lakse- og innlandsfiskeloven § 25.

For de fleste elveeierlag er det utfordrende og tidkrevende å lage en driftsplan. Vi ser altfor ofte tykke og lite konkrete avhandlinger, som ikke er oppdatert og som har liten nytteverdi. Det er uheldig, da en god og konkret driftsplan er ryggraden i et velfungerende elveeierlaget.

Elveeierlag som er med i N-2023, får en driftsplanmodell. Modellen er enkle å bruke, og med gode råd fra prosjekt N-2023 vil en raskt kunne lage en god og konkret driftsplan.

Forvaltningsmodell

ELVEEIERLAGET

Dette er en kvalitetsstandard med praktisk tiltak for god drift av elveeierlaget. For hvert tiltak er det forslag til målsetting, og en enkel tiltaksplan med anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre arbeidet. Det er også forslag til hvordan en kan måle resultatet av arbeidet opp mot målsetting.

Elveeierlag som er med i N-2023, får forslag til 17 tiltak for drift a elveeierlag. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

FISKEFORVALTNING

Dette er en kvalitetsstandard med praktisk tiltak for god fiskeforvaltning. For hvert tiltak er det forslag til målsetting, og en enkel tiltaksplan med anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre arbeidet. Det er også forslag til hvordan en kan måle resultatet av arbeidet opp mot målsetting.

Elveeierlag som er med i N-2023, får forslag til 14 tiltak for fiskeforvaltning. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

FISKETURISME

Dette er en kvalitetsstandard med praktisk tiltak for god tilrettelegging av fisketurisme. For hvert tiltak er det forslag til målsetting, og en enkel tiltaksplan med anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre arbeidet. Det er også forslag til hvordan en kan måle resultatet av arbeidet opp mot målsetting.

Elveeierlag som er med i N-2023, får forslag til 14 tiltak for fisketurisme. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

Årsrapport

ELVEEIERLAGET

Rapporten er et viktig styringsverktøy, for at tiltakene for drift av elveeierlaget i driftsplanen ikke skal bli en sovende plan. Styret i elveeierlaget, bruker årsrapporten for å kartlegge status på tiltakene, for å sjå om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Elveeierlag som er med i N-2023, får en enkel modell for årsrapport på en A4 side. Årsrapporten høver godt som tema på møter med grunneierne, myndigheter og som vedlegg til søknader.

FISKEFORVALTNING

Rapporten er et viktig styringsverktøy, for at tiltakene for fiskeforvaltning i driftsplanen ikke skal bli en sovende plan. Styret i elveeierlaget, bruker årsrapporten for å kartlegge status på tiltakene, for å sjå om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Elveeierlag som er med i N-2023, får en enkel modell for årsrapport på en A4 side. Årsrapporten høver godt som tema på møter med grunneierne, myndigheter og som vedlegg til søknader.

FISKETURISME

Rapporten er et viktig styringsverktøy, for at tiltakene for fisketurieme i driftsplanen ikke skal bli en sovende plan. Styret i elveeierlaget, bruker årsrapporten for å kartlegge status på tiltakene, for å sjå om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Elveeierlag som er med i N-2023, får en enkel modell for årsrapport på en A4 side. Årsrapporten høver godt som tema på møter med grunneierne, myndigheter og som vedlegg til søknader.

Forvaltnings­modell for elve­eigarlag

Norsk Villaksforvaltnings forvaltningsmodell har 43 praktiske tiltak for god drift av elveeierlag, forvaltning av vassdraget og fisketurisme, som henger uløselig sammen. Om ikke driften av laget er god, så vil det smitte over på forvaltninga av vassdraget og fisketurismen. Forvaltningsmodellen er et viktig hjelpemiddel når en skal lage en god driftsplan.

Økonomi

Prosjekt Nordland 2023 blir finansiert som spleiselag. Deltakelse er basert på påvirkningen som en har på vill laksefisk, ansvar som en har for artene, nytteverdi som en har av velfungerende vassdrag og samfunnsansvar. God bredde av deltakere reduserer økonomisk risiko. Det gir prosjektet viktig legitimitet og bidrar til at prosjektet blir godt kjent blant deltakerne i spleiselaget.

FINANSIERING AV HOVEDPROSJEKT

Inviterte deltakere i spleiselag

Beløp

Nordland Fylkeskommune

----

Oppdrettsselskap i Nordland

----

Kraftselskap i Nordland

----

Næringsliv i Nordland

----

Lag og organisasjoner

----

Nasjonale myndigeter

----

FINANSIERING AV ELVEPROSJEKT

Inviterte deltakere i spleiselag

Beløp

Elveeierlag og grunneiere

----

Lokale jakt og fiskelag og sportsfiskere

----

Oppdrettsselskap i nærområdet

----

Kraftselskap i nærområdet

----

Næringsliv i nærområdet

----

Lag og organisasjoner

----

Kommune

----

Logg inn/ut

Følg oss