Forvaltnings­modellen for elve­eigarlag

TILTAK FOR DRIFT AV ELVEEIGARLAG

Kjennetegn på et velfungerende elveeierlag er godt grunneiersamarbeid. Det gir motiverte medlemmer, godt oppmøte på medlemsmøte og god tilslutning om dugnadstiltak. Grunnlaget blir lagt gjennom kvaliteten på styrearbeidet og de arbeidsoppgavene som naturlig inngår i drifta av elveeierlaget.

I Norsk Villaksforvaltning si handbok i SMART Lakseforvaltning, er det anbefalinger om hvordan en kan gjennomføre arbeidet med 17 tiltak, for god drift av elveeierlag. Det er eksempel på inkalling til møte, referat frå møte osv. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

Valgkommiteen

Arbeidet til valgkomiteen blir ofte sterk undervurdert. Om komiteen finn de riktige personene til styret, så forplanter dette seg videre inn i alle arbeidsoppgavene til elveeierlaget. Valgkomiteens sin oppgave er å finne styremedlemmer som har kompetanse som er i samsvarer med de oppgavene som inngår i styrearbeidet, de må være motiverte for …  

Styret i elveeierlaget

Styremedlemmene skal arbeide til det beste for alle grunneierne og ikke for egne eller ulike elveavsnitt sine særinteresser. Arbeidsoppgavene blir fordelt noe lunde likt mellom styrets medlemmer, slik at ressurspersoner ikke går leie på grunna av ei for stor arbeidsbelastning. Oppgavene blir tildelt de i styret som har …

Medlemsmøte

Målet for medlemsmøte er stort oppmøte og godt engasjement for grunneiersamarbeid, forvaltning av vassdraget og fisketurisme. Tema på møte må være tidsaktuelle, interessante og det må være god kvalitet på innkalling til møte, møteledelse og referat fra møtet. Vi tilrår å …

Bygdemøte

En kan arrangere bygdemøte en gang i året, for å informere om aktiviteten til elveeierlaget. Å invitere fremmøtte til å komme med synspunkt og engasjere seg i arbeidet, gjør at elveeierlaget blir positivt omtalt. Lokalbefolkninga vil støtte opp om dugnad og en kan komme i kontakt med ressurspersoner som styret i laget kan delegere ...

Årsmøte

Årsmøtet er elveeierlaget sitt øverste organ. Oppgava til møtet, er å behandle saker som er fastsett i vedtektene til laget og saker som medlemmene har sendt inn til styret innen vedtektsfestet tidsfrist. Årsmøtet bør være et kort og formelt møte. Etter at møtet er slutt, kan en arrangere ...

Informasjon og kommunikasjon

Høy kvalitet på informasjonsarbeid, gjør at elveeierlaget blir sett på som dyktig, engasjert og tidsaktuell, blant egne medlemmer, fiskere, sammarbeidspartnere, hos myndigheter og i media. For å nå frem til mottakerne, bør det være en velfungerende hjemmeside i kombinasjon med …

Kontakt med kommune, næringsliv, lag og organisasjoner

Tiltaket skal synliggjøre verdien som vassdraget har for grunneiere og andre i lokalsamfunnet, for å øke engasjementet for elva og fiske. Informasjon om aktiviteter blir gjort tilgjengelig på laget si hjemmeside og i sosiale media. I tillegg så anbefaler vi å …

Kontakt med fiskeforvalter hos fylkesmannen
Å ha en god og faglig dialog med fiskeforvalteren, er viktig for å få innsikt i plikter og retter for elveeierlaget og for å få positive vedtak på søknader. Innen medio oktober bør styreleder ha kontakt med fiskeforvalter hos fylkesmannen, for å informere om …
Kjøp av tjenester fra forskningsinstitusjoner og utstyr fra leverandører

Formålet med kjøp av tjenester fra et fagmiljø, er å få utført arbeid til rett kvalitet, rett pris og til rett tid. Vi anbefaler at en først skaffer seg en oversikt over alternative aktører og hva de står for. Fiskeforvalter hos fylkesmannen kan bidra med dette. Så kan en innhente referanser fra …

Fiskeforeskrifter

Fiskeforeskriftene skal sikre at en når gytemålet for vassdraget og få fordelt laksen best mulig over hele vassdraget. God fordeling av laksen øker interessen hos grunneierne gir bedre opplevinger for sportsfiskerne og større verdi for fisketurismen. Fiskeregler bør være enkle og utformet slik at …

Fangstrapportering og statistikk
Målsetting med fangstrapportering og statistikk er å måle fangstutvikling for egen elv opp mot andre elver. Et annet poeng med rapportering er å kunne måle effekten av forvaltningstiltak som er sette i verk. Vi foreslår at styret peker ut en person som får ansvaret for …
Organisering av dugnad

Organisering av dugnad er et viktig tiltak, for å spare kostnader og for at de som deltar får eierskap til elven og øket interesse for fiske. For å ikke slite ut ressurspersoner anbefaler vi at en skiller mellom gratis og lønnet dugnad. Inntil 12 timer i året kan være …

Rekruttering av barn, ungdom og voksne til sportsfiske

Å få barn, ungdom og voksne til å bli interesserte i sportsfiske, skal sikre at det er nok sportsfiskere, fiskeguider og personer av ulike aldersklasser til å forvalte vassdragene våre i fremtiden. For å få barn og unge interesserte i sportsfiske, må de ha et fiskeområde der de kan …

Offentlige og private planer som påvirker vassdraget
Elveeierlaget må være løpende oppdaterte om private og offentlige planar, som kan påvirke vassdraget og fisketurismen, for å sikre interessene og verdiene til grunneierne og lokalsamfunnet. Erfaringer viser at en ofte får kjennskap til planer altfor seint. Kommer en for seint inn i …
Kontakt med media
Å være synlig i media er viktig for å få engasjement hos medlemmene og bli lagt merke til av fiskere, sponsorer og styresmakter. En god mediestrategi er å pleie kontakt med ulike media, tipse journalister om aktiviteter og resultat og stille opp når journalisten ringer. Lag og organisasjoner er …
Markedsføring av vassdraget og sportsfiske
Å markedsføre vassdraget og aktiviteter som grunneiere og lokalsamfunnet kan tilby, skal bidra til at en tiltrekker seg flere sportsfiskere og andre interesserte for å øke verdien av fiske og turismen. Kunder som har hatt et positivt opphold kjem tilbake, år etter år og …
Søknader
Målsettingen med en søknad er få løyve til omsøkte tiltak hos myndighetene, eller å nå opp i konkurransen med andre søkere om økonomisk støtte. Skal en nå fram, må en førebu seg godt, ha rett dokumentasjon og syte for at søknaden er rett utforma. Er en usikker på om …

TILTAK FOR FORVALTNING AV VASSDRAGET

For å få mer vill laksefisk i elva må en kartlegge alle faktorene i vassdraget som påverkar produksjonen. Deretter må en lage en plan over tiltak som en vil prioritere for å auke produksjonen.

I Norsk Villaksforvaltning si handbok i SMART Lakseforvaltning, er det anbefalinger om hvordan en kan gjennomføre det prakstiske arbeidet med 12 tiltak for forvaltning av vassdrag. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

Fangstkvoter for villaks

Fangstkvoter skal sikre at det er god balanse hvert år mellom det som kommer inn til elva av laks og det som en høster i sportsfiske. Det gjør at en når gytemålet, mer laksesmolt går ut fra vassdraget og flere laks kommer tilbake fra havet. Kvoter skal vøre basert på føre-var prinsippet, og de må være tilpasset det enkelte vassdrag. En starter med en forsiktig sesongkvote for …

Utsetting av fisk tilbake til elva

Målsettinga med å sette stor villaks og sjøørret tilbake til elva i de årene det er lite fisk, er å øke produksjonen og viderefører de beste genene til nye generasjoner av fisk. Resultatet blir et mer stabilt årlig innsig av fisk, flere fornøyde sportsfiske og god lokal …

Kartlegging av vassdraget sitt produksjonspotensialet

Å kartlegge gyteområde, oppvekstområda for småfisk og andre faktorer i vassdraget, som påvirker fiskeproduksjonen, gjør at en kan talfeste vassdragets produksjonskapasitet. Kartlegginga vil også vise hva en kan forvente av produksjonsauke ved å etablere målrettede tiltak for …

Kultivering

Formålet med å kultivere vassdraget, er å øke smoltproduksjonen ved å ta i bruk område som ikke er lakseførende. Mer laks gir betre fiskeopplevelser, flere sportsfiskere kjem til elva og den lokale verdiskapinga for lakseturismen øker. Kultivering er et supplement til …

Fiskeoppsyn

Oppgava til fiskeoppsynet er å se til at fiskeforskrifter blir etterlevde og samtidig gi god service til fiskerne. Gode opplevelser med fiskeoppsynet er viktig for totalopplevelsen og lysten til å komme tilbake til elva. Vi anbefaler at en bruker lokale personer som …

Videovervåkning av fisk i vassdrag

Ved å investere i videoutstyr, kan en fortløpende registrere oppgangen av vill laksefisk i fiskesesongen. Faktabasert informasjon om hva som har vandra opp av fisk, er avgjørende for å kunne justere fangstkvotene i løpet av sesongen, slik at en kan være sikker på at …

Gytefisktelling

I elver uten videoovervåking er manuelle flyttellinger i fiskesesongen et alternativ for å få oversikt over hva som er av fisk i elva. Tellingene gjør at en får tilgang til viktig informasjon om hvor mye fisk det er elven, slik at en kan justere fangstkvoter, for å ikke …

Fisketrapp

Når laksetrappa fungerer optimalt, skal laksen kunne vandre uhindra opp trappa når vasstanden og temperaturen er slik at laksen søker inn til trappa. Jamn og god oppgang av laks gir det beste fisket og den størst verdiskapinga for grunneierne. Det må utarbeides gode rutiner for …

Vegetasjon

Langs mange vassdrag er det fjernet for mye kanvegetasjon, eller det er så tett med skog at det er umulig å fiske. Rett pleie av vegetasjon langs vassdraget skal gi fisken godt vern og næring og hindre utgraving av elvekanten. Samtidig må fiskerne kunne ferdes trygt langs elvekanten og utøve fiske på en ... 

 

Predatorkontroll

Formålet med predatorkontroll er å ha god oversikt over type og antal predatorer, for å kunne regne ut forventa svinn av voksenfisk og småfisk, slik at en kan sette inn nødvendige tiltak ved behov. Styret i elveeierlaget bør peke ut en person som får …

Fiskesjukdom

Elveeierlaget bør ha fiskesjukdom som tema på medlemsmøte en gang i året. Ei rekke tiltak bør settes inn for å hindre spreiing av sjukdom og parasitter til et vassdrag. Tiltakene skal hindre en katastrofe i vassdraget og svikt i inntektsgrunnlaget for grunneiere og lokalsamfunn. Vi anbefaler ...

 

Vannkvalitet

Når en har god oversikt over vannkvaliteten til hovedelven, sideelver og andre vannkjelder i vassdraget, kan en ved behov sette inn tiltak i tide. God og stabil vannkvalitet gir bedre fiskeproduksjon, og elva blir mer attraktiv for sportsfiskere og andre som …

Beredskapsplan for utfisking av oppdrettsfisk og pukkellaks

Å opprette en beredskapsplan for utfisking av uønska fisk i vassdraget er nødvendig for å kunne sette inn effektive tiltak straks en oppdager innsig til elva. Utfisking av oppdrettsfisk og pukkellaks, skal hindre at de gyt i elva og gjør skade på genene til …

Opprydding av elvekanten og elvebotnen

Forsøpling av elvekanten og elvebotnen med landbruksplast er et økende problem i mange vassdrag. Det ødelegg inntrykket som en får av elva og omdøme til landbruket. Styret i elveeierlaget må ha dette som tema på medlemsmøte i elveeierlaget og oppfordre grunneierne til å …

TILTAK FOR LAKSETURISME

For å heve kvaliteten på lakseturismen og verdien av den må en ha oversikt over alle produktelement som kunden etterspør. Så må en utvikle innholdet for kvart produktelement tilpassa kundegruppa.

I Norsk Villaksforvaltning si handbok i SMART Lakseforvaltning, er det anbefalinger om hvordan en kan gjennomføre arbeidet med 14 tiltak for lakseturisme. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.    

Kart over elva

Et godt kart over elva på heimesida til elveeierlaget er viktig for å profilere elveeierlaget, samtidig som sportsfiskerne vil få et godt førsteinntrykk av elva. På kartet tegner en inn grense for fiskeretter, parkeringsplasser, veier og stier til elva, gapahuker med …

Skilting

Gode skilting skal gjøre det lett for den som leier fiske å finne fram til fiskeretten og hindre at kunde fisker over grensene for retten. Førsteinntrykket som en kunde får av fiskeretten er avhengig av kvaliteten på skiltinga. Elveeierlaget bør ha en felles leverandør for skilt, for å …

Parkering

Når kunde har fått et godt førsteinntrykk av fiskeretten pga. god skilting, skal dette bli forsterka ved at en kan parkere på godt tilrettelagde parkeringsplasser. Plassen for parkering må være stor nok slik at det er god plass til å parkere, være godt opparbeid slik at det ikke kan …

Bilvei til elva

Når det er bilveg til elva må vegen til ei kvar tid være av en slik standard at en kan kjøre på vegen uten at det kan oppstå skade på bilen. I god tid før fiskestart blir nødvendig vedlikehold gjennomført. Det vert rydda skog og pleia vegetasjon langs veikanten, slik at ikke greiner ripar opp lakken på bilen, det blir …

Pleie av vegetasjon

Rett utført pleie av vegetasjon på parkeringsplasser, på stier til elva, på uteområde ved gapahuk og på fiskestier skal gi fiskerne et godt førsteinntrykk. Det vil øke sjansen for at de får lyst til å komme tilbake og at de vil anbefale fiskekammerater å leie fiske av grunneier. Tre og busker …

Gapahuk med elvepark

Størrelse og utforming på gapahuk må være tilpassa naturområdet slik at de glir godt inn i naturen. Samtidig som de må være praktiske og av en kvalitet som er tilpassa ulike kundebehov. Vi tilrår ikke standardiserte hytter. Områda som hyttene står på er ulike og …

Hus og hytte for fiskere

Hus og hytte er en viktig samlingsplass og kvileplass for laksefiskere. En gjennomgående standard som er i samsvar med kunden sine ønsker og behov er viktig for totalopplevinga og lysta til å komme tilbake til elva. Mange soverom og sengeplasser gir viktig fleksibilitet i …

Fiskeguide

Fiskeguiden har ei særs viktig oppgave for å sikre fornøgde kunder. Man må avdekke behov og ønske og legge opp arbeidet etter kva kunden forventer. En anbefaler å bruke lokale og entusiastiske fiskere som guider. Dei kjenner elva best og har god kjennskap til lokale …

Fiskeutstyr

Fiskeutstyret, som en tilbyr kunden å leie eller kjøpe, må være av eit godt utval og ein kvalitet som er tilpassa elva og kundane sine ulike behov. En bør ha fluestenger, slukstenger, og vadebukser for utleie. En kan ha ulike leverandører av sluk og fluestenger, men innenfor same …

Forpleining

Den som skal være kokk, må kunne dokumentere kvalifikasjoner som er i samsvar med forventningene til kundegruppa og leve opp til dem. Vi anbefaler at en bruker lokale kokker og lokale råvarer, da dette gir produktet en eigenart som …

Vertskapsrollen

Et vertskap som er tilgjengelig for kunden når det trengs og passer på at kvaliteten på produktet er i samsvar med behova og ønska til kunden, sikrer at kunden blir tilfreds. Fornøgde kunder er villige til å betale godt, de kjem att år etter år og de snakker ...

Alternative aktiviteter til fiske

Formålet med å tilby kunden alternative aktiviteter til fiske, er å gi han ei så positiv oppleving som råd er når laksefisket svikter. Når en anbefaler aktiviteter som en ikke har tilrettelagt selv, kan en ikke garantere for den kvalitet som kundegruppa forventer. For å sikre seg mot …

Leiekontrakt med kunde

Leiekontrakten skal ivareta utleier og leietaker sine interesser, slik at det bidrar til et langsiktig kundeforhold. Om en ikke har nødvendig kompetanse til å utforme en kontrakt selv, må en få hjelp til å lage kontrakten. Å ikke ha en juridisk bindene kontrakt, kan få …

Informasjon og dialog med kunde

God informasjon og dialog med eksisterende kunder skal holde de godt oppdaterte om produktet til utleier og øke appetitten på å komme tilbake til elva. Informasjonen er sjølvsagt også sentral for å kapre potensielle nye kunder. En god hjemmeside er …

Logg inn/ut

Følg oss